หมายเลข ชื่อ-สกุล สังกัด ประเภท พิมพ์
871 นางสาวธันฐภรณ์ ธนัทจรัสโรจน์ ทุ่งอุดมวิทยา ประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
872 นางสาวรังษิยา อินแถลง แม่เมาะวิทยา ประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
873 นางรัชนี อุปนันท์ เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา ประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
874 นายสุนธร ใจแปง แม่สันวิทยา ประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
875 นางนันท์นภัส ชลยศปกรณ์ จักรคำคณาทร ประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
876 นางรัชนี คำบุญชู เวียงตาลพิทยาคม ประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
877 นางสาวชุติกานต์ ทามา แจ้ห่มวิทยา ประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
878 นางธัญลักษณ์ ปันใจ เกาะคาวิทยาคม ประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
879 นางพิมพ์ทอง มหาแก้ว แม่ทะวิทยา ประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
880 นางนิตยา รัตนศุกล กิ่วลมวิทยา ประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
881 นางสาวเสาวภาคย์ ไชยเดช ธีรกานท์บ้านโฮ่ง ประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
882 นางสาวผกาวรรณ นำนนท์ เมืองมายวิทยา ประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
883 นางสาวพรรณพัชร รัตนมงคล บุญวาทย์วิทยาลัย ประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
884 นางมธุรดา ท่าช้าง ห้างฉัตรวิทยา ประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
885 นางจุฬารัตน์ ยะรินทร์ ลำปางกัลยาณี ประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
886 นางสาวภทรกรณ์ บุญยงค์ สบจางวิทยา ประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
887 นางสิริภางค์ ขาวปอน ทุ่งกว๋าววิทยาคม ประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
888 นางมนทิรา ณะใจ ส่วนบุญโญปถัมภ์ ประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
889 นางสาวภัทราพร มะโนคำ เวียงมอกวิทยา ประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
890 นางสาวสุภาภรณ์ ฤทธิพฤกษ์ บ้านแป้นพิทยาคม ประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
891 นางสาวบังอร มาละใจ เตรียมอุดมศึกษาฯ ประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
892 นายวรเชษฐ์ พรมศรี เวียงเจดีย์วิทยา ประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
893 นางสมบูรณ์ ใจเอื้อน ประชารัฐธรรมคุณ ประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
894 นางสาวเปรมสินี การินตา เถินวิทยา ประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
895 นางสิริภรณ์ แสงบุญเรือง เมืองปานวิทยา ประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
896 นางศิริพร ปัญญาอุ้ย น้ำดิบวิทยาคม ประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
897 นางสาวเบญจวรรณ จอมคำ อุโมงค์วิทยาคม ประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
898 นางอรุณี​ อภิรักษ์โยธิน​ เสริมงามวิทยาคม ประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
899 นางสาวจิตรานุช วรรณวิจิตร ป่าซาง ประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
900 นางสาวเนตรแก้ว เปรโต แม่ทะพัฒนศึกษา ประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
901 นางพัชรินทร์ พรทรานนท์ บ้านโฮ่งรัตนวิทยา ประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
902 นางสาวสมฤดี คงธนมณีโรจน์ เมืองปานพัฒนวิทย์ ประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
903 นางสาวพิมุกข์พัฒน์ จิรัชธรรมโชติ แม่ตืนวิทยา ประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
904 นายกฤษดาลักษณ์ มะโนวงศ์ สบปราบพิทยา ประเภท การแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓