หมายเลข ชื่อ-สกุล สังกัด ประเภท พิมพ์
832 นางสาวศิริพร แสงศิริ แม่ทะประชาสามัคคี ประเภท การแข่งขัน การคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๔ – ๖
833 นางสาวธันฐภรณ์ ธนัทจรัสโรจน์ ทุ่งอุดมวิทยา ประเภท การแข่งขัน การคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๔ – ๖
834 นางสาวอันธิกา มีเพียร แม่เมาะวิทยา ประเภท การแข่งขัน การคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๔ – ๖
835 นางศุภราพร ชัยวิลยศ เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา ประเภท การแข่งขัน การคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๔ – ๖
836 นางบุปผา ฮาวกองแก้ว แม่สันวิทยา ประเภท การแข่งขัน การคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๔ – ๖
837 นางสาวนิตยาภรณ์ สุรินทร์ จักรคำคณาทร ประเภท การแข่งขัน การคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๔ – ๖
838 นางรัชนี คำบุญชู เวียงตาลพิทยาคม ประเภท การแข่งขัน การคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๔ – ๖
839 นางสาวอรวรรณ ตะเวที แจ้ห่มวิทยา ประเภท การแข่งขัน การคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๔ – ๖
840 นางสาววิไลลักษณ์ ลีลาศีลธรรม เกาะคาวิทยาคม ประเภท การแข่งขัน การคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๔ – ๖
841 นางสาวกัลยาณี งามดี แม่ทะวิทยา ประเภท การแข่งขัน การคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๔ – ๖
842 นางสาวนิฤมล​ ญาวิลาศ ทุ่งหัวช้างพิทยาคม ประเภท การแข่งขัน การคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๔ – ๖
843 นางนฤมล สกุลไทย กิ่วลมวิทยา ประเภท การแข่งขัน การคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๔ – ๖
844 นางลาวัลย์ ขยันขาย ธีรกานท์บ้านโฮ่ง ประเภท การแข่งขัน การคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๔ – ๖
845 นางสาวกุลธิดา​ หล้ามะณี แม่พริกวิทยา ประเภท การแข่งขัน การคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๔ – ๖
846 นางกัญกมล ศรีจันทร์ เมืองมายวิทยา ประเภท การแข่งขัน การคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๔ – ๖
847 นางสาวชลัณรัศม์ ต้นกล บุญวาทย์วิทยาลัย ประเภท การแข่งขัน การคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๔ – ๖
848 นางฉวีวรรณ สุภานนท์ ห้างฉัตรวิทยา ประเภท การแข่งขัน การคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๔ – ๖
849 นางสาวกมลรัตน์ ชัยชนะ ลำปางกัลยาณี ประเภท การแข่งขัน การคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๔ – ๖
850 นางสาวภทรกรณ์ บุญยงค์ สบจางวิทยา ประเภท การแข่งขัน การคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๔ – ๖
851 นางศิริญญา เขื่อนแก้ว ทุ่งกว๋าววิทยาคม ประเภท การแข่งขัน การคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๔ – ๖
852 นายวีรวัฒน์ คำมะยอม ส่วนบุญโญปถัมภ์ ประเภท การแข่งขัน การคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๔ – ๖
853 นางสาวเมทิญา นนท์ศรี วังเหนือวิทยา ประเภท การแข่งขัน การคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๔ – ๖
854 นางสาวเบญจมาศ นวลอนงค์ เวียงมอกวิทยา ประเภท การแข่งขัน การคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๔ – ๖
855 นายศุภกร ไชยมงคล บ้านแป้นพิทยาคม ประเภท การแข่งขัน การคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๔ – ๖
856 นางดวงทิวา เทพปัญญา เตรียมอุดมศึกษาฯ ประเภท การแข่งขัน การคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๔ – ๖
857 นางสาวภัสรา บุญส่ง เวียงเจดีย์วิทยา ประเภท การแข่งขัน การคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๔ – ๖
858 นางสาวดานุมาศ ทิยาว ประชารัฐธรรมคุณ ประเภท การแข่งขัน การคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๔ – ๖
859 นางสาวมยุรี เทือกตา เถินวิทยา ประเภท การแข่งขัน การคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๔ – ๖
860 นางสาวกัญญารัตน์ สินใจ เมืองปานวิทยา ประเภท การแข่งขัน การคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๔ – ๖
861 นางพัชราภรณ์ มูลละ น้ำดิบวิทยาคม ประเภท การแข่งขัน การคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๔ – ๖
862 นางสาวนภารัตน์ อิ่มลาภ ประชาราชวิทยา ประเภท การแข่งขัน การคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๔ – ๖
863 นางจารุวรรณ เชี่ยวชาญ อุโมงค์วิทยาคม ประเภท การแข่งขัน การคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๔ – ๖
864 นางมนฑิรา​ ​เจดีย์ปัน เสริมงามวิทยาคม ประเภท การแข่งขัน การคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๔ – ๖
865 นางสาวอันธิกา สนิท ป่าซาง ประเภท การแข่งขัน การคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๔ – ๖
866 นางสาวเนตรแก้ว เปรโต แม่ทะพัฒนศึกษา ประเภท การแข่งขัน การคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๔ – ๖
867 นายสมศักดิ์ ต๊ะต้องใจ บ้านโฮ่งรัตนวิทยา ประเภท การแข่งขัน การคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๔ – ๖
868 นางสาวสมฤดี คงธนมณีโรจน์ เมืองปานพัฒนวิทย์ ประเภท การแข่งขัน การคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๔ – ๖
869 นางสาวสุภาณี วงค์ปวน แม่ตืน ประเภท การแข่งขัน การคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๔ – ๖
870 นางสาวปาณิสรา ใจเรือน สบปราบพิทยาคม ประเภท การแข่งขัน การคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๔ – ๖