44 โรงเรียนในสังกัด สพม.ลำปาง ลำพูน

 

ที่

ผู้อำนวยการ

รูปภาพ

โรงเรียน

สหวิทยาเขต

Link

Web Site

1

นายนิรันดร  หมื่นสุข

บุญวาทย์วิทยาลัย

ประธานสหวิทยาเขตบุญวาทย์

2

นายกัมพล  ธิติกร

เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา

สหวิทยาเขตบุญวาทย์

3

นายเสกสรรค์ แสงศิวาพร

กิ่วลมวิทยา

สหวิทยาเขตบุญวาทย์

4

ว่าที่ร้อยตรีพัชรวัฒน์ วัฒนเจริญกูร

เมืองมายวิทยา

สหวิทยาเขตบุญวาทย์

5

ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมศักดิ์ นนทมาลย์

แม่เมาะวิทยา

สหวิทยาเขตบุญวาทย์

6

นางสาวกัณห์ญาวีพ์ ศิริน่าน

สบจางวิทยา

สหวิทยาเขตบุญวาทย์

7

นายเสกสรรค์ พิทักษ์ทา

ประชาราชวิทยา

สหวิทยาเขตบุญวาทย์

8

นายสุวัฒน์ ท้าวเขื่อน

ประชารัฐธรรมคุณ

สหวิทยาเขตบุญวาทย์

9

นายสมบัติ อุตรัตน์

ห้างฉัตรวิทยา

ประธานสหวิทยาเขตกัลยา

10

นายวิโรจ  หลักมั่น

ลำปางกัลยาณี

สหวิทยาเขตกัลยา

11

นายสุมล สัญญเดช

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

สหวิทยาเขตกัลยา

12

นายสมชาย ใจไหว

โป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก

สหวิทยาเขตกัลยา

13

นางสาวษมาภรณ์ สายวงศ์ปัญญา

แม่สันวิทยา

สหวิทยาเขตกัลยา

14

นายศานติกรศิ์ วงค์เขียว

สบปราบพิทยาคม

ประธานสหวิทยาเขตเถินบุรินทร์ 

15

นางธีรดา แก้วบุญปัน

เสริมงามวิทยาคม

สหวิทยาเขตเถินบุรินทร์ 

16

นายผจญ  ภักดีวิวัฒน์

แม่ทะวิทยา

สหวิทยาเขตเถินบุรินทร์ 

17

นายเจนภพ ยศบุญเรือง

เกาะคาวิทยาคม

สหวิทยาเขตเถินบุรินทร์ 

18

นายเสน่ห์ สายต่างใจ

แม่พริกวิทยา

สหวิทยาเขตเถินบุรินทร์ 

19

นายเสกสรรค์  ปิวศิลป์ศักดิ์

แม่ทะประชาสามัคคี

สหวิทยาเขตเถินบุรินทร์ 

20

นายพรศิลป์  สิงห์ทอง

ไหล่หินวิทยา

สหวิทยาเขตเถินบุรินทร์ 

21

นายนคินทร์  ภูริพงษ์

เวียงมอกวิทยา

สหวิทยาเขตเถินบุรินทร์ 

22

นายอดิเรก สัญญะเขื่อน

แม่ทะพัฒนศึกษา

สหวิทยาเขตเถินบุรินทร์ 

23

นายไชยวสันต์ ใหม่ทรายเปียง

เถินวิทยา

สหวิทยาเขตเถินบุรินทร์ 

24

นายบรรจง สอนสมบูรณ์

แจ้ห่มวิทยา

ประธานสหวิทยาเขตพญาวัง

25

นายเธวิญ เย็นใจ

วังเหนือวิทยา

สหวิทยาเขตพญาวัง

26

นายวัชรินทร์ จันทิมา

เมืองปานวิทยา

สหวิทยาเขตพญาวัง

27

นายประนอม ไทยกรรณ์

ทุ่งกว๋าววิทยาคม

สหวิทยาเขตพญาวัง

27

นายเมธี อ้วนล่ำ

เมืองปานพัฒนวิทย์

สหวิทยาเขตพญาวัง

28

ว่าที่ร้อยตรีนิกร ตันชุ่ม

ทุ่งอุดมวิทยา

สหวิทยาเขตพญาวัง

29

นายจรัส คำอ้าย

จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

ประธานสหวิทยาเขตหริภุญชัย

30

นายจักรพงษ์ ใจปัญญา

แม่ทาวิทยาคม

สหวิทยาเขตหริภุญชัย

31

นายยงยุทธ กันไชยสัก

ป่าตาลบ้านธิพิทยา

สหวิทยาเขตหริภุญชัย

32

นางศิรกาญจน์ จงสิริวัฒน์

ทาขุมเงินวิทยาคาร

สหวิทยาเขตหริภุญชัย

33

นางสุพัตรา วรรณมะกอก

อุโมงค์วิทยาคม

สหวิทยาเขตหริภุญชัย

34

นายธีระศักดิ์ แก้วสุข

ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน

ประธานสหวิทยาเขตจามเทวี

33

นายอรรถพงษ์ เฟื่องฟู

ป่าซาง

สหวิทยาเขตจามเทวี

34

นางกิ่งกาญจน์ โสภาวิบูลรัตน์

บ้านแป้นพิทยาคม

สหวิทยาเขตจามเทวี

35

นายนิพนธ์ ไชยเจริญ

น้ำดิบวิทยาคม

สหวิทยาเขตจามเทวี

36

นายกิตติ ปานมี

วชิรป่าซาง

สหวิทยาเขตจามเทวี

37

นายธำรงค์ หน่อเรือง

เวียงเจดีย์วิทยา

ประธานสหวิทยาเขตศรีวิชัย

40

นายประดิษฐ์ วังพฤกษ์

ธีรกานท์บ้านโฮ่ง

สหวิทยาเขตศรีวิชัย

41

นางศิริญญา หล้าเต็น

บ้านโฮ่งรัตนวิทยา

สหวิทยาเขตศรีวิชัย

42

นายนิรันดร ปาละมา

ทุ่งหัวช้างพิทยาคม

สหวิทยาเขตศรีวิชัย

43

นายสง่า แก้วสร้อย

แม่ตืนวิทยา

สหวิทยาเขตศรีวิชัย