30 โรงเรียน จังหวัดลำปาง

 

ที่

ผู้อำนวยการ

โรงเรียน

Link Web Site

1

นายเธวิญ  เย็นใจ

กิ่วลมวิทยา

2

สิบเอกพงศ์กิติ  แก้วกิติ

โป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก

3

ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมศักดิ์ นนทมาลย์

เมืองมายวิทยา

4

นายนิรันดร  หมื่นสุข

บุญวาทย์วิทยาลัย

5

นายถนอม  อุปวัฒนานันท์

แม่เมาะวิทยา

6

นายวิโรจ  หลักมั่น

ลำปางกัลยาณี

7

นางสาวกัณห์ญาวีพ์ ศิริน่าน

สบจางวิทยา

8

นายสุทิน  คงสนุ่น

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

9

นายกัมพล  ธิติกร

เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา

10

นายเสกสรรค์ พิทักษ์ทา

ประชาราชวิทยา

11

นายสุวัฒน์ ท้าวเขื่อน

ประชารัฐธรรมคุณ

12

นายใจชาย  ปัณนะพงษ์

ห้างฉัตรวิทยา

13

นางสาวษมาภรณ์ สายวงศ์ปัญญา

แม่สันวิทยา

14

ว่าง (กำหนดสอบบรรจุ)

เวียงตาลพิทยาคม

15

นายผจญ  ภักดีวิวัฒน์

แม่ทะวิทยา

16

นายศานติกรศิ์ วงค์เขียว

สบปราบพิทยาคม

17

นายเจนภพ ยศบุญเรือง

เกาะคาวิทยาคม

18

นายสุมล  สัญญเดช

เสริมงามวิทยาคม

19

นายเสน่ห์ สายต่างใจ

แม่พริกวิทยา

20

นายเสกสรรค์  ปิวศิลป์ศักดิ์

แม่ทะประชาสามัคคี

21

นายพรศิลป์  สิงห์ทอง

ไหล่หินวิทยา

22

นายนคินทร์  ภูริพงษ์

เวียงมอกวิทยา

23

นายสมบัติ  อุตรัตน์

แม่ทะพัฒนศึกษา

24

นายไชยวสันต์ ใหม่ทรายเปียง

เถินวิทยา

25

นายวัชรินทร์ จันทิมา

เมืองปานวิทยา

26

นายดำรงค์  ตุลาสืบ

วังเหนือวิทยา

27

นายประนอม ไทยกรรณ์

ทุ่งกว๋าววิทยาคม

28

นายเสกสรรค์ แสงศิวาพร

เมืองปานพัฒนวิทย์

29

นางธีรดา  แก้วบุญปัน

ทุ่งอุดมวิทยา

30

นายบรรจง สอนสมบูรณ์

แจ้ห่มวิทยา