30 โรงเรียน จังหวัดลำปาง

 

ที่

ผู้อำนวยการ

โรงเรียน

Link Web Site

1

นายเสกสรรค์ แสงศิวาพร

กิ่วลมวิทยา

2

ว่าง

โป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก

3

ว่าที่ร้อยตรีพัชรวัฒน์ วัฒนเจริญกูร

เมืองมายวิทยา

4

นายนิรันดร  หมื่นสุข

บุญวาทย์วิทยาลัย

5

ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมศักดิ์ นนทมาลย์

แม่เมาะวิทยา

6

นายวิโรจ  หลักมั่น

ลำปางกัลยาณี

7

นางสาวกัณห์ญาวีพ์ ศิริน่าน

สบจางวิทยา

8

นายสุมล สัญญเดช

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

9

นายกัมพล  ธิติกร

เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา

10

นายเสกสรรค์ พิทักษ์ทา

ประชาราชวิทยา

11

นายสุวัฒน์ ท้าวเขื่อน

ประชารัฐธรรมคุณ

12

นายสมบัติ อุตรัตน์

ห้างฉัตรวิทยา

13

นางสาวษมาภรณ์ สายวงศ์ปัญญา

แม่สันวิทยา

14

-ว่าง-

เวียงตาลพิทยาคม

15

นายผจญ  ภักดีวิวัฒน์

แม่ทะวิทยา

16

นายศานติกรศิ์ วงค์เขียว

สบปราบพิทยาคม

17

นายเจนภพ ยศบุญเรือง

เกาะคาวิทยาคม

18

นางธีรดา แก้วบุญปัน

เสริมงามวิทยาคม

19

นายเสน่ห์ สายต่างใจ

แม่พริกวิทยา

20

นายเสกสรรค์  ปิวศิลป์ศักดิ์

แม่ทะประชาสามัคคี

21

นายพรศิลป์  สิงห์ทอง

ไหล่หินวิทยา

22

นายนคินทร์  ภูริพงษ์

เวียงมอกวิทยา

23

นายอดิเรก สัญญะเขื่อน

แม่ทะพัฒนศึกษา

24

นายไชยวสันต์ ใหม่ทรายเปียง

เถินวิทยา

25

นายวัชรินทร์ จันทิมา

เมืองปานวิทยา

26

นายเธวิญ เย็นใจ

วังเหนือวิทยา

27

นายประนอม ไทยกรรณ์

ทุ่งกว๋าววิทยาคม

28

นายเมธี อ้วนล่ำ

เมืองปานพัฒนวิทย์

29

ว่าที่ร้อยตรีนิกร ตันชุ่ม

ทุ่งอุดมวิทยา

30

นายบรรจง สอนสมบูรณ์

แจ้ห่มวิทยา