คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2563

เอกสารรายละเอียดคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2563

ประเภทของเอกสาร

ไฟล์เอกสาร

VTR ชี้แจงรายละเอียด โดย นายสนั่น สายนุวงศ์ นิติกรปฎิบัติการ สพม.35 ในวันที่ 24 มี.ค. พ.ศ.2563

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ไฟล์ Power Point การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  ในการดำเนินงานของสถานการศึกษา