15 โรงเรียน จังหวัดลำพูน

ที่

ผู้อำนวยการ

โรงเรียน

Link Web Site

1

นางกิ่งกาญจน์ โสภาวิบูลรัตน์

บ้านแป้นพิทยาคม

2

นายจรัส คำอ้าย

จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

3

นายสนั่น  สิงห์ไผ่

แม่ทาวิทยาคม

4

นายอรรถพงษ์ เฟื่องฟู

ป่าซาง

5

นายนิรันดร ปาละมา

ป่าตาลบ้านธิพิทยา

6

นางรติมา ปฤษฏางคเดชา

ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน

7

นายยงยุทธ  กันไชยสัก

ทาขุมเงินวิทยาคาร

8

นางสุพัตรา วรรณมะกอก

อุโมงค์วิทยาคม

9

นายประดิษฐ์  วังพฤกษ์

น้ำดิบวิทยาคม

10

นายกิตติ  ปานมี

วชิรป่าซาง

11

นายธีระศักดิ์ แก้วสุข

ธีรกานท์บ้านโฮ่ง

12

นายจักรพงษ์  ใจปัญญา

บ้านโฮ่งรัตนวิทยา

13

นายนิพนธ์ ไชยเจริญ

ทุ่งหัวช้างพิทยาคม

14

ว่าง

แม่ตืนวิทยา

15

นายธำรงค์  หน่อเรือง

เวียงเจดีย์วิทยา