15 โรงเรียน จังหวัดลำพูน

ที่

ผู้อำนวยการ

โรงเรียน

Link Web Site

1

นายธีระศักดิ์  แก้วสุข

บ้านแป้นพิทยาคม

2

นายมานัส  นพคุณ

จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

3

นายสนั่น  สิงห์ไผ่

แม่ทาวิทยาคม

4

นายประทีป  สุวรรณาภัย

ป่าซาง

5

นายณัฏฐยศ  ป่าหลวง

ป่าตาลบ้านธิพิทยา

6

ว่าที่ ร.ต.ทองศรี  จินะ

ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน

7

นายยงยุทธ  กันไชยสัก

ทาขุมเงินวิทยาคาร

8

นายอรรถพงษ์  เฟื่องฟู

อุโมงค์วิทยาคม

9

นายประดิษฐ์  วังพฤกษ์

น้ำดิบวิทยาคม

10

นายกิตติ  ปานมี

วชิรป่าซาง

11

นายจรัส  คำอ้าย

ธีรกานท์บ้านโฮ่ง

12

นายจักรพงษ์  ใจปัญญา

บ้านโฮ่งรัตนวิทยา

13

นางกิ่งกาญจน์  โสภาวิบูลรัตน์

ทุ่งหัวช้างพิทยาคม

14

นายธำรงค์  หน่อเรือง

แม่ตืนวิทยา

15

นางรติมา  ปฤษฎางคเดชา

เวียงเจดีย์วิทยา