15 โรงเรียน จังหวัดลำพูน

ที่

ผู้อำนวยการ

โรงเรียน

Link Web Site

1

นางกิ่งกาญจน์ โสภาวิบูลรัตน์

บ้านแป้นพิทยาคม

2

นายจรัส คำอ้าย

จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

3

นายจักรพงษ์ ใจปัญญา

แม่ทาวิทยาคม

4

นายอรรถพงษ์ เฟื่องฟู

ป่าซาง

5

นายยงยุทธ กันไชยสัก

ป่าตาลบ้านธิพิทยา

6

นายธีระศักดิ์ แก้วสุข

ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน

7

-ว่าง-

ทาขุมเงินวิทยาคาร

8

นางสุพัตรา วรรณมะกอก

อุโมงค์วิทยาคม

9

นายนิพนธ์ ไชยเจริญ

น้ำดิบวิทยาคม

10

นายกิตติ  ปานมี

วชิรป่าซาง

11

นายประดิษฐ์ วังพฤกษ์

ธีรกานท์บ้านโฮ่ง

12

-ว่าง-

บ้านโฮ่งรัตนวิทยา

13

นายนิรันดร ปาละมา

ทุ่งหัวช้างพิทยาคม

14

นายสง่า แก้วสร้อย

แม่ตืนวิทยา

15

นายธำรงค์  หน่อเรือง

เวียงเจดีย์วิทยา