1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม ประจำปี 2566 “การพัฒนาคุณธรรมของผู้เรียน ด้วยรูปแบบการมีส่วนร่วม 9 เครือข่าย เพื่อสร้างสรรค์คนเก่ง คนดี ศรีทองกวาว” โดย นายประนอม ไทยกรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม