ประกาศ สพม.ลำปาง ลำพูน เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของบุคลากรใน สพม.ลำปาง ลำพูน

admin-020165-1

 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน