โรงเรียนแม่ทะวิทยา เข้าร่วมกิจกรรม ๕ ธันวาคม 2566 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ