โรงเรียนแม่ทะวิทยาขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566ที่ผ่านการคัดเลือก และเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รอบโควต้ารับตรง