โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา ประกาศราคากลางท้องถิ่น งานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น รายการงานปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียนและอาคารโรงฝึกงาน