โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คณะเทคโนโลยีการเกษตร นำนักเรียน จำนวน 30 คน เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ทางวิชาชีพ และส่งเสริมประสบการณ์ภายนอกสถานศึกษา