โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะวิชาการให้กับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการและแนะแนวการศึกษาต่อ ให้กับนักเรียโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ (โรงเรียนบ้านบอม, โรงเรียนบ้านเเม่ทาน, โรงเรียนกิ่วประชาวิทยา) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ และแนะแนวการเรียนต่อของนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ