โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ รุ่นใหญ่ ขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2566 น. ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา ตำบลบ้านบอม อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง