โรงเรียนเถินวิทยา ได้รับการคัดเลือกเป็นลำดับที่ 1 โรงเรียนดีวิถีลูกเสือ (ที่ปรึกษา) ของสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง รับมอบหมายจากสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการพิจารณาตัดสินคัดเลือกให้โรงเรียนเถินวิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง เป็นลำดับที่ 1 โรงเรียนดีวิถีลูกเสือ (ที่ปรึกษา) ของสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา