โรงเรียนเถินวิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

โรงเรียนเถินวิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 โดยได้ผ่านเกณฑ์การประเมินได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ณ วันที่ 18 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566