โรงเรียนเถินวิทยา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ผ่านมาตรฐาน สถานประกอบการ สถานศึกษาสะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19

โรงเรียนเถินวิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ผ่านมาตรฐาน สถานประกอบการ สถานศึกษาสะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 โดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข รับรองการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด จากนายไชยวสันต์ ไชยวสันต์ ใหม่ทรายเปียง ผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา ณ วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2565