โรงเรียนเถินวิทยา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2567 รอบแฟ้มสะสมผลงาน (TCAS 1) จำนวนทั้งสิ้น 53 คน