โรงเรียนเถินวิทยา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 ที่ผ่านการคัดเลือกและเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา รอบแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio