โรงเรียนเถินวิทยา “ทีมม่อนน้อย” ได้รับรางวัลระดับพลอย โครงการปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกองตามหลักวิศวกรรม แม่โจ้ Plus ในกิจกรรมเด็กอวด (ทำ) ดี ตามโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสํานึกความเป็นไทย

            “ทีมม่อนน้อย” โดยนักเรียนโรงเรียนเถินวิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง เข้ารับรางวัลระดับพลอย โครงการปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกองตามหลักวิศวกรรม แม่โจ้ Plus ในกิจกรรมเด็กอวด (ทำ) ดี ตามโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสํานึกความเป็นไทย จากคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งมอบ โล่ประกาศเกียรติคุณ โอกาสนี้ ทีมม่อนน้อย พร้อมด้วยครูที่ปรึกษาได้ร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานที่ได้รับรางวัลดังกล่าว ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา

       

  .