โรงเรียนลำปางกัลยาณี หารือข้อตกลงความร่วมมือการจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียนห้องเรียนเตรียมทหารและตำรวจ กับ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง