โรงเรียนลำปางกัลยาณี รับการลงพื้นที่บูรณาการหนุนเสริมการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบและการส่งเสริมธรรมาภิบาลป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ จาก ป.ป.ท.