โรงเรียนลำปางกัลยาณี ร่วมการประชุมทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแนวทางการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบออนไลน์