โรงเรียนลำปางกัลยาณี จัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 ห้องเรียนพิเศษ สสวท. ภายใต้มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส COVID – 19