โรงเรียนลำปางกัลยาณี จัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564 ห้องเรียนพิเศษ สสวท. ห้องเรียน MEP และห้องเรียนดนตรี ภายใต้มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส COVID – 19