โรงเรียนลำปางกัลยาณี “การแสดงนาฏศิลป์ ดนตรีไทย – ดนตรีพื้นบ้าน และวงออร์เคสตรา” งานประชุมสัมมนาทางวิชาการฯ สมาคมรองผู้อำนวยการฯ แห่งประเทศไทย