โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับมัธยมศึกษา

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง รายชื่อโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลและโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับมัธยมศึกษา รอบที่ 1

โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน หน้า 36-37

ที่

สพท.

ตำบล

อำเภอ

จัวหวัด

โรงเรียน

897

สพม.35

ไหล่หิน

เกาะคา

ลำปาง

ไหล่หินวิทยา

898

สพม.35

เถินบุรี

เถิน

ลำปาง

เถินวิทยา

899

สพม.35

ทุ่งกว๋าว

เมืองปาน

ลำปาง

ทุ่งกว๋าววิทยาคม

900

สพม.35

บ่อแฮ้ว

เมืองลำปาง

ลำปาง

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

901

สพม.35

ทุ่งงาม

เสริมงาม

ลำปาง

เสริมงามวิทยาคม

902

สพม.35

แจ้ห่ม

แจ้ห่ม

ลำปาง

แจ้ห่มวิทยา

903

สพม.35

แม่เมาะ

แม่เมาะ

ลำปาง

แม่เมาะวิทยา

904

สพม.35

แม่ทะ

แม่ทะ

ลำปาง

แม่ทะวิทยา

905

สพม.35

แม่พริก

แม่พริก

ลำปาง

แม่พริกวิทยา

906

สพม.35

หลวงเหนือ

งาว

ลำปาง

ประชารัฐธรรมนูญ

907

สพม.35

วังเหนือ

วังเหนือ

ลำปาง

วังเหนือวิทยา

908

สพม.35

สบปราบ

สบปราบ

ลำปาง

สบปราบพิทยาคม

909

สพม.35

ห้างฉัตร

ห้างฉัตร

ลำปาง

ห้างฉัตรวิทยา

910

สพม.35

บ้านแป้น

เมืองลำพูน

ลำพูน

บ้านแป้นพิทยาคม

911

สพม.35

ทาสบเส้า

แม่ทา

ลำพูน

แม่ทาวิทยาคม

912

สพม.35

ทุ่งหัวช้าง

ทุ่งหัวช้าง

ลำพูน

ทุ่งหัวช้างพิทยาคม

913

สพม.35

บ้านโฮ่ง

บ้านโฮ่ง

ลำพูน

ธีรกานท์บ้านโฮ่ง

914

สพม.35

บ้านธิ

บ้านธิ

ลำพูน

ป่าตาลบ้านธิ

915

สพม.35

ป่าซาง

ป่าซาง

ลำพูน

ป่าซาง

916

สพม.35

น้ำดิบ

ป่าซาง(เวียงหนองล่อง)

ลำพูน

น้ำดิบวิทยาคม

917

สพม.35

ลี้

ลี้

ลำพูน

เวียงเจดีย์วิทยา