โครงการร่วมลด คัดแยกขยะมูลฝอย

ประกาศ สพม.35 เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์ในการร่วมลด คัดแยกขยะลดการใช้ถูงพลาสติกหูหิ้ว รวมทั้งกล่องโฟมบรรจุอาหาร