แม่เมาะวิทยา ได้รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง ระดับเงิน ให้แก่ ครูภาวี อุ่นจิตร