แบบสำรวจความต้องการ กล่องทีวีดิจิตอลและโทรทัศน์

ที่

โรงเรียน

ที่

โรงเรียน

1

บ้านแป้นพิทยาคม

24

เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา

2

จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

25

ประชาราชวิทยา

3

แม่ทาวิทยาคม

26

ประชารัฐธรรมคุณ

4

ป่าซาง

27

ห้างฉัตรวิทยา

5

ป่าตาลบ้านธิพิทยา

28

แม่สันวิทยา

6

ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน

29

เวียงตาลพิทยาคม

7

ทาขุมเงินวิทยาคาร

30

แม่ทะวิทยา

8

อุโมงค์วิทยาคม

31

สบปราบพิทยาคม

9

น้ำดิบวิทยาคม

32

เกาะคาวิทยาคม

10

วชิรป่าซาง

33

เสริมงามวิทยาคม

11

ธีรกานท์บ้านโฮ่ง

34

แม่พริกวิทยา

12

บ้านโฮ่งรัตนวิทยา

35

แม่ทะประชาสามัคคี

13

ทุ่งหัวช้างพิทยาคม

36

ไหล่หินวิทยา

14

แม่ตืนวิทยา

37

เวียงมอกวิทยา

15

เวียงเจดีย์วิทยา

38

แม่ทะพัฒนศึกษา

16

กิ่วลมวิทยา

39

เถินวิทยา

17

โป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก

40

เมืองปานวิทยา

18

เมืองมายวิทยา

41

วังเหนือวิทยา

19

บุญวาทย์วิทยาลัย

42

ทุ่งกว๋าววิทยาคม

20

แม่เมาะวิทยา

43

เมืองปานพัฒนวิทย์

21

ลำปางกัลยาณี

44

ทุ่งอุดมวิทยา

22

สบจางวิทยา

45

แจ้ห่มวิทยา

23

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร