แบบฟอร์ม เกี่ยวกับการเงินและสินทรัพย์ สพม.ลำปาง ลำพูน

แบบฟอร์ม เกี่ยวกับการเงินและสินทรัพย์ สพม.ลำปาง ลำพูน

แบบขอรับค่าเช่าบ้าน (แบบ 6005)

แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ 6006)

แบบใบสำคัญรับเงิน

ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708)

ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบ 7131)

ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (แบบ 7223)