แบบฟอร์มและคู่มือ

แบบฟอร์ม

แบบประมาณการ ปร.4,ปร.5 และ ปร.6 ประจำปี พ.ศ.2562

ตาราง Factor F งานก่อสร้าง

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ธ.ค. 2562

บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ปี พ.ศ. 2564

 

คู่มือการใช้งาน

คู่มือจัดตั้งงบประมาณงบลงทุน

ปี พ.ศ.2564

คู่มือบัญชีราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรง ปี พ.ศ.2563

คู่มือจัดตั้งงบประมาณ ปี 2564 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

คู่มือจัดตั้งงบประมาณ ปี 2565

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

 

 

 

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ขอจัดตั้งงบประมาณ
สำหรับ สถานศึกษา

 

 

 

ลักษณะคุณลักษณะครุภัณฑ์ปี พ.ศ. 2561

ครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ม.ต้นและครุภัณฑ์สำหรับห้องวิทยาศาสตร์

ครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ห้องปฎิบัติการ วิทยาศาสตร์ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา

ครุภัณฑ์การงานอาชีพ

ครุภัณฑ์ดนตรี

 

ครุภัณฑ์ห้องสมุด

ครุภัณฑ์อื่น ๆ