แบบฟอร์มและคู่มือ

แบบฟอร์ม

แบบประมาณการ ปร.4,ปร.5 และ ปร.6 ประจำปี พ.ศ.2562

ตาราง Factor F งานก่อสร้าง

 

คู่มือการใช้งาน

บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรง

ประจำปี พ.ศ.2565 

คู่มือจัดตั้งงบประมาณ ปี 2566

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ขอจัดตั้งงบประมาณ
สำหรับ สถานศึกษา

รายงานผลการจัดตั้งและเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

แนวทางการดำเนินงาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตัั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565