ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม เรื่อง ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ และราคากลาง รายการเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSL Lumens