เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567 (ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ) โรงเรียนวชิรป่าซาง

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างซ่อมแซมลว15032567