เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปางลำพูน

เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

ภาษาจีน

นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

วีดีทัศน์กิจกรรม
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน