เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปางลำพูน

เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน(ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

นโยบายส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

นโยบายงดรับและให้ของขวัญ (No Gift Policy) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

ภาพกิจกรรม
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน