หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ได้เข้าทำการตรวจสอบภายในโรงเรียนแม่ทะวิทยา ตามแผนการตรวจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566