หนังสือ ส.พ.ฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ. 04009/ว3246 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เรื่อง การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ.2565

หนังสือ ส.พ.ฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ. 04009/ว3246 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เรื่อง การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ.2565

ว-3246-แจ้ง-สพท.ทุกเขต

หนังสือ ส.พ.ฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ. 04009/ว3246 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เรื่อง การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ.2565