หนังสือมอบอำนาจ สพม.ลำปาง ลำพูน Page-5

เลขที่หนังสือ

เรื่อง

เอกสาร

ที่ 20/2546

ลว 8 กรกฎาคม 2546

เรื่อง มอบอำนาจการเบิกเงินกับคลังจังหวัด

ที่ 19/2546

ลว 8 กรกฎาคม 2546

เรื่อง อำนาจหน้าที่ของศึกษาธิการจังหวัดตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ที่ 18/2546

ลว 8 กรกฎาคม 2546

เรื่อง มอบอำนาจออกบัตรลูกจ้างประจำ

ที่ 17/2546

ลว 8 กรกฎาคม 2546

เรื่อง มอบอำนาจออกบัตรประจำตัวข้าราชการ

ที่ 16/2546

ลว 8 กรกฎาคม 2546

เรื่อง การอนุญาตการลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย ภายในประเทศ (ยกเลิกแล้ว โดยคำสั่ง 1602/2547)

ที่ 15/2546

ลว 8 กรกฎาคม 2546

เรื่อง การอนุมัติให้ข้าราชการอยู่ปฏิบัติราชการนอกเวลา (ยกเลิกแล้ว โดยคำสั่ง 327/2546)

ที่ 14/2546

ลว 8 กรกฎาคม 2546

เรื่อง การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา(ไม่บังคับใช้แล้ว)

ที่ 13/2546

ลว 8 กรกฎาคม 2546

เรื่อง มอบอำนาจการรับโอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน หนี้สิน อัตรากำลัง ข้าราชการ ลูกจ้าง และเงินงบประมาณ

ที่ 10/2546

ลว 7 กรกฎาคม 2546

เรื่อง มอบอำนาจการใช้รถส่วนกลาง

ที่ 9/2546

ลว 7 กรกฎาคม 2546

เรื่อง การมอบอำนาจบังคับบัญชาลูกจ้างประจำ (ยกเลิกแล้ว โดยคำสั่ง 109/2550)

ที่ 8/2546

ลว 7 กรกฎาคม 2546

เรื่อง การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างประจำ (ยกเลิกแล้ว โดยคำสั่ง 109/2550)

ที่ 7/2546

ลว 7 กรกฎาคม 2546

เรื่อง มอบอำนาจพิจารณาอนุญาตการลาของข้าราชการ (ยกเลิกแล้ว โดยคำสั่ง 1259/2555)

ที่ 6/2546

ลว 7 กรกฎาคม 2546

เรื่อง มอบอำนาจการอนุมัติไปราชการ (ยกเลิกแล้ว โดยคำสั่ง 1360/2548)

ที่ 2/2546

ลว 7 กรกฎาคม 2546

เรื่อง มอบอำนาจการบังคับบัญชาผู้บริหารสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ไม่บังคับใช้แล้ว)

ที่ 155/2546

ลว 30 กรกฎาคม 2546

เรื่อง มอบอำนาจการลงนามในแบบคำขอรับเงินบำเหน็จ บำนาญ เงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้างประจำ

ที่ 161/2549

ลว 16 กุมภาพันธ์ 2549

เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษา

ที่ 572/2547

ลว 5 กุมภาพันธ์ 2547

เรื่อง มอบอำนาจของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฏิบัติราชการแทน เพิ่มเติม

ที่ 1241/2547

ลว 1 เมษายน 2547

เรื่อง มอบอำนาจการอนุมัติการติดตั้ง และย้ายโทรศัพท์ประจำสถานที่ราชการ

ที่ 1602/2547

ลว 13 พฤษภาคม 2547

เรื่อง มอบอำนาจการอนุญาตการลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ภายในประเทศ ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษาปฏิบัติราชการแทน

ที่ 1626/2551

ลว 22 ธันวาคม 2551

เรื่อง การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับ พนักงานราชการ