หนังสือมอบอำนาจ สพม.ลำปาง ลำพูน Page-4

เลขที่หนังสือ

เรื่อง

เอกสาร

ที่ 303/2546

ลว 15 สิงหาคม 2546

เรื่อง มอบอำนาจการอนุมัติเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพื่อมอบให้บุคคลต่างๆ ค่าพวงมาลา และพานประดับพุ่มดอกไม้

ที่ 301/2546

ลว 15 สิงหาคม 2546

เรื่อง มอบอำนาจการอนุมัติเบิกจ่ายเงินรางวัลเกี่ยวกับการสอบ

ที่ 299/2546

ลว 15 สิงหาคม 2546

เรื่อง มอบอำนาจการอนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิก อินเตอร์เน็ต (Internet)

ที่ 153/2546

ลว 30 กรกฎาคม 2546

เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรม

ที่ 152/2546

ลว 30 กรกฎาคม 2546

เรื่อง มอบอำนาจการอนุมัติการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

ที่ 151/2546

ลว 30 กรกฎาคม 2546

เรื่อง มอบอำนาจการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

ที่ 150/2546

ลว 30 กรกฎาคม 2546

เรื่อง มอบอำนาจการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

ที่ 149/2546

ลว 30 กรกฎาคม 2546

เรื่อง มอบอำนาจอนุมัติการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือบุตร

ที่ 148/2546

ลว 30 กรกฎาคม 2546

เรื่อง มอบอำนาจการจัดหาพัสดุตามหลักเกณฑ์การใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศ

ที่ 145/2546

ลว 30 กรกฎาคม 2546

เรื่อง มอบอำนาจการลงนามในใบแจ้งการเบิกเงินงบประมาณแทนกัน และใบแจ้งการโอนกลับเงินงบประมาณเบิกแทนกัน

ที่ 143/2546

ลว 30 กรกฎาคม 2546

เรื่อง มอบอำนาจการจัดหาพัสดุตามหลักเกณฑ์การใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศ

ที่ 90/2546

ลว 24 กรกฎาคม 2546

เรื่อง มอบอำนาจการอนุญาตให้ข้าราชการและลูกจ้างลาออกจากราชการ

ที่ 63/2546

ลว 10 กรกฎาคม 2546

เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการขอใช้ที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในทางราชการ

ที่ 60/2546

ลว 10 กรกฎาคม 2546

เรื่อง มอบอำนาจอนุมัติการจ่ายเงิน

ที่ 54/2546

ลว 8 กรกฎาคม 2546

เรื่อง การออกใบสุทธิและใบรับรองสถานศึกษา

ที่ 53/2546

ลว 8 กรกฎาคม 2546

เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว

ที่ 52/2546

ลว 8 กรกฎาคม 2546

เรื่อง มอบอำนาจการสั่งให้ข้าราชการครู ข้าราชการพลเรือนสามัญ ลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่ต่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ที่ 51/2546

ลว 8 กรกฎาคม 2546

เรื่อง มอบอำนาจการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ยกเลิกแล้ว โดยคำสั่ง 1625/2551)

ที่ 36/2546

ลว 8 กรกฎาคม 2546

เรื่อง มอบอำนาจพิจารณาอนุญาตการลาของข้าราชการ

ที่ 35/2546

ลว 8 กรกฎาคม 2546

เรื่อง มอบอำนาจการอนุมัติไปราชการ

ที่ 30/2546

ลว 8 กรกฎาคม 2546

เรื่อง มอบอำนาจการรับรองการใช้สิทธิ ออกหนังสือรับรองการมีสิทธิ การอนุมัติการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

ที่ 29/2546

ลว 8 กรกฎาคม 2546

เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว

ที่ 28/2546

ลว 8 กรกฎาคม 2546

เรื่อง มอบอำนาจการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของ เจ้าหน้าที่

ที่ 27/2546

ลว 8 กรกฎาคม 2546

เรื่อง การมอบอำนาจการดำเนินการเกี่ยวกับการออกจากราชการ

ที่ 26/2546

ลว 8 กรกฎาคม 2546

เรื่อง มอบอำนาจการดำเนินการทางวินัย (ยกเลิกแล้ว โดยคำสั่ง 1432/2546)

ที่ 25/2546

ลว 8 กรกฎาคม 2546

เรื่อง การรับรองการใช้สิทธิอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน ค่าเช่าบ้านข้าราชการ

ที่ 24/2546

ลว 8 กรกฎาคม 2546

เรื่อง มอบอำนาจการรับรองการใช้สิทธิ ออกหนังสือรับรองการมีสิทธิ การอนุมัติการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ยกเลิกแล้ว โดยคำสั่ง 151/2546)

ที่ 23/2546

ลว 8 กรกฎาคม 2546

เรื่อง มอบอำนาจแจ้งการใช้สิทธิ ออกหนังสือรับรองการมีสิทธิ และอนุมัติการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ยกเลิกแล้ว โดยคำสั่ง 150/2546)

ที่ 22/2546

ลว 8 กรกฎาคม 2546

เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการพัสดุ

ที่ 21/2546

ลว 8 กรกฎาคม 2546

เรื่อง มอบอำนาจอนุมัติหลักสูตรฝึกอบรม