หนังสือมอบอำนาจ สพม.ลำปาง ลำพูน Page-3

เลขที่หนังสือ

เรื่อง

เอกสาร

ที่ 832/2546

ลว 11 กันยายน 2546

เรื่อง มอบอำนาจการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (เพิ่มเติม)

ที่ 454/2546

ลว 22 สิงหาคม 2546

เรื่อง มอบอำนาจการออกหนังสือรับรอง

ที่ 356/2546

ลว 19 สิงหาคม 2546

เรื่อง มอบอำนาจการพิจารณาและสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู

ที่ 355/2546

ลว 19 สิงหาคม 2546

เรื่อง มอบอำนาจการพิจารณาและสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือน

ที่ 346/2546

ลว 15 สิงหาคม 2546

เรื่อง มอบอำนาจการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงาน ประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ

ที่ 344/2546

ลว 15 สิงหาคม 2546

เรื่อง มอบอำนาจการอนุมัติโอนจัดสรรเงินทุนส่งเสริมการประกอบ อาชีพอิสระเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียน

ที่ 342/2546

ลว 15 สิงหาคม 2546

เรื่อง มอบอำนาจการยกเลิกใบเสร็จรับเงินสูญหาย

ที่ 340/2546

ลว 15 สิงหาคม 2546

เรื่อง มอบอำนาจการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบางประเภท

ที่ 339/2546

ลว 15 สิงหาคม 2546

เรื่อง มอบอำนาจอนุมัติการขอยืมเงินนอกงบประมาณ

ที่ 338/2546

ลว 15 สิงหาคม 2546

เรื่อง มอบอำนาจการอนุมัติจ่ายเงินยืม

ที่ 337/2546

ลว 15 สิงหาคม 2546

เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการพิจารณาแก้ไขปัญหาการชดเชย ค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

ที่ 336/2546

ลว 15 สิงหาคม 2546

เรื่อง มอบอำนาจการอนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษาศาล

ที่ 335/2546

ลว 15 สิงหาคม 2546

เรื่อง มอบอำนาจการขอเจ้าหน้าที่ตำรวจรักษาการณ์และ เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมเงิน

ที่ 334/2546

ลว 15 สิงหาคม 2546

เรื่อง มอบอำนาจการอนุญาตให้เก็บเงินไว้ใช้จ่ายเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

ที่ 333/2546

ลว 15 สิงหาคม 2546

เรื่อง มอบอำนาจอนุมัติใบรับรองการจ่ายเงินกรณีที่ใบสำคัญคู่จ่ายเงินสูญหาย

ที่ 331/2546

ลว 15 สิงหาคม 2546

เรื่อง มอบอำนาจการใช้สำเนาเอกสารเป็นหลักฐานแทนต้นฉบับที่สูญหาย

ที่ 329/2546

ลว 15 สิงหาคม 2546

เรื่อง มอบอำนาจการอนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร และค่าส่งไปรษณียภัณฑ์

ที่ 327/2546

ลว 15 สิงหาคม 2546

เรื่อง การมอบอำนาจอนุมัติให้ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติราชการ นอกเวลาราชการปกติ

ที่ 325/2546

ลว 15 สิงหาคม 2546

เรื่อง มอบอำนาจการอนุมัติเบิกจ่ายค่าเช่าและค่าใช้เครื่องถ่ายเอกสาร

ที่ 325/2546

ลว 15 สิงหาคม 2546

เรื่อง มอบอำนาจการอนุมัติเบิกจ่ายค่าเช่าและค่าใช้เครื่องถ่ายเอกสาร

ที่ 323/2546

ลว 15 สิงหาคม 2546

เรื่อง มอบอำนาจค่าเครื่องหมายตอบแทนผู้ช่วยเหลือราชการ

ที่ 321/2546

ลว 15 สิงหาคม 2546

เรื่อง มอบอำนาจการอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ในการดำเนินงานของส่วนราชการ

ที่ 319/2546

ลว 15 สิงหาคม 2546

เรื่อง มอบอำนาจการอนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้บริการวิทยุโทรทัศน์เคลื่อนที่

ที่ 317/2546

ลว 15 สิงหาคม 2546

เรื่อง มอบอำนาจการอนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องแบบ และเครื่องนอน

ที่ 315/2546

ลว 15 สิงหาคม 2546

เรื่อง มอบอำนาจการอนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการตกแต่งและ ประดับไฟฟ้าบริเวณอาคารที่ทำการ

ที่ 313/2546

ลว 15 สิงหาคม 2546

เรื่อง มอบอำนาจการอนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าบริการ และสถานที่

ที่ 311/2546

ลว 15 สิงหาคม 2546

เรื่อง มอบอำนาจการเบิกค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ของส่วนราชการ

ที่ 309/2546

ลว 15 สิงหาคม 2546

เรื่อง มอบอำนาจการอนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดรายการ ผลิตรายการและถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์และวิทยุ

ที่ 307/2546

ลว 15 สิงหาคม 2546

เรื่อง มอบอำนาจการอนุมัติการเบิกค่าใช้จ่ายค่าประเภทต่าง ๆ

ที่ 305/2546

ลว 15 สิงหาคม 2546

เรื่อง มอบอำนาจการอนุมัติการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ