หนังสือมอบอำนาจ สพม.ลำปาง ลำพูน Page-2

เลขที่หนังสือ

เรื่อง

เอกสาร

ที่ 44/2549

ลว 23 มกราคม 2549

เรื่อง การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ (ยกเลิกแล้ว โดยคำสั่งที่ 1626/2551)

ที่ 29/2549

ลว 16 มกราคม 2549

เรื่อง มอบอำนาจการพิจารณาอนุมัติการผ่อนชำระหนี้

ที่ 1360/2548

ลว 23 ธันวาคม 2548

เรื่อง มอบอำนาจการอนุมัติการไปราชการ (ยกเลิกแล้ว โดยคำสั่งที่ 1216/2549)

ที่ 1142/2548

ลว 21 ตุลาคม 2548

เรื่อง มอบอำนาจการรับรองเงินเดือนและค่าจ้างประจำเหลือจ่าย

ที่ 1084/2548

ลว 13 ตุลาคม 2548

เรื่อง การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับ พนักงานราชการ (ยกเลิกแล้ว โดยคำสั่ง 1626/2551)

ที่ 889/2548

ลว 1 กันยายน 2548

เรื่อง มอบอำนาจการเบิกค่าเช่าที่พักในสถานที่ให้บริการเช่าที่พักอื่น ที่มิใช่โรงแรม

ที่ 461/2548

ลว 3 พฤษภาคม 2548

เรื่อง มอบอำนาจการอนุญาตใช้เงินสำหรับซื้อดวงตราไปรษณีย์ ไว้สำรองใช้

ที่ 454/2548

ลว 4 พฤษภาคม 2548

เรื่อง มอบอำนาจการหักเงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขันบุคคล เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ที่ 239/2548

ลว 9 มีนาคม 2548

เรื่อง มอบอำนาจรับรองการเป็นผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือแก้ไขปัญหา จากธรณีพิบัติใน 6 จังหวัดภาคใต้

ที่ 2864/2547

ลว 16 กันยายน 2547

เรื่อง มอบอำนาจการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง เบื้องต้นทางละเมิด

ที่ 2701/2547

ลว 31 สิงหาคม 2547

เรื่อง ปรับปรุงคำสั่ง ที่ 580/2547 สั่ง ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2547

ที่ 1633/2547

ลว 20 พฤษภาคม 2547

เรื่อง มอบอำนาจการบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ

ที่ 1565/2547

ลว 13 พฤษภาคม 2547

เรื่อง มอบอำนาจในการจัดที่พักให้ข้าราชการเข้าพักอาศัย ในที่พักของทางราชการ (ยกเลิกแล้ว โดยคำสั่ง 361/2550)

ที่ 1293/2547

ลว 7 เมษายน 2547

เรื่อง มอบอำนาจพิจารณาอนุญาตและรับรองความเหมาะสม การสมัครคัดเลือกรับทุน

ที่ 1281/2547

ลว 7 เมษายน 2547

เรื่อง มอบอำนาจการทำสัญญาให้ข้าราชการไปศึกษาฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ

ที่ 1083/2547

ลว 18 มีนาคม 2547

เรื่อง มอบอำนาจพิจารณาการเบิกจ่ายเงินเดือน

ที่ 1018/2547

ลว 17 มีนาคม 2547

เรื่อง มอบอำนาจการสั่งซื้อแบบพิมพ์ประกาศนียบัตร

ที่ 887/2547

ลว 25 กุมภาพันธ์ 2547

เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด

ที่ 707/2547

ลว 18 กุมภาพันธ์ 2547

เรื่อง การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับการสั่ง พักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนของลูกจ้างประจำ

ที่ 581/2547

ลว 9 กุมภาพันธ์ 2547

เรื่อง มอบอำนาจในการดำเนินการเกี่ยวกับรถยนต์

ที่ 580/2547

ลว 11 กุมภาพันธ์ 2547

เรื่อง มอบอำนาจการดำเนินการทางวินัย การสั่งพักราชการ และการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน

ที่ 575/2547

ลว 6 กุมภาพันธ์ 2547

เรื่อง มอบอำนาจการเบิกค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ บางประเภท

ที่ 383/2547

ลว 28 มกราคม 2547

เรื่อง มอบอำนาจในการขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรไทย และขอหรือต่อใบอนุญาตทำงานให้ครูชาวต่างประเทศ

ที่ 362/2547

ลว 26 มกราคม 2547

เรื่อง การมอบอำนาจการดำเนินการเกี่ยวกับการออกจากราชการ ตามมาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

ที่ 291/2547

ลว 21 มกราคม 2547

เรื่อง มอบอำนาจแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา

ที่ 188/2547

ลว 15 มกราคม 2547

เรื่อง มอบอำนาจของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฏิบัติราชการแทน

ที่ 108/2547

ลว 9 มกราคม 2547

เรื่อง มอบอำนาจการมอบโอนพัสดุ

ที่ 2367/2546

ลว 19 ธันวาคม 2546

เรื่อง มอบอำนาจการทำลายหนังสือ

ที่ 1085/2546

ลว 25 พฤศจิกายน 2546

เรื่อง มอบอำนาจการแต่งตั้งข้าราชการครู

ที่ 1432/2546

ลว 6 พฤศจิกายน 2546

เรื่อง ปรับปรุงคำสั่ง (ยกเลิกแล้ว โดยคำสั่ง 580/2547)