หนังสือมอบอำนาจ สพม.ลำปาง ลำพูน

เลขที่หนังสือ

เรื่อง

เอกสาร

ที่ ศธ04009/ว2436

ลว 11 เมษายน 2562

เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับ การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด กรณี ร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการ

ที่ 1341/2560

ลว 24 สิงหาคม 2560

เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษา

ที่ 1340/2560

ลว 24 สิงหาคม 2560

เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ

ที่ 511/2559

ลว 28 กันยายน 2559

เรื่อง การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับ พนักงานราชการ

ที่ 1874/2558

ลว 25 ธันวาคม 2558

เรื่อง  มอบอำนาจการอนุมัติการเดินทางไปราชการ

ที่ 1765/2556

ลว 29 พฤศจิกายน 2556

เรื่อง มอบอำนาจในการขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรไทย และขอหรือต่อใบอนุญาตทำงานให้ครูชาวต่างประเทศ

ที่ 1764/2556

ลว 29 พฤศจิกายน 2556

เรื่อง การมอบอำนาจการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ของส่วนราชการ

ที่ 1763/2556

ลว 29 พฤศจิกายน 2556

เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว

ที่ 1762/2556

ลว 29 พฤศจิกายน 2556

เรื่อง การมอบอำนาจการใช้รถส่วนกลาง

ที่ 1761/2556

ลว 29 พฤศจิกายน 2556

เรื่อง มอบอำนาจการอนุญาตให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ไปสมัครสอบคัดเลือก

ที่  1760/2556

ลว 29 พฤศจิกายน 2556

เรื่อง การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างประจำ

ที่ 1259/2555

ลว 31 พฤศจิกายน 2556

เรื่อง มอบอำนาจพิจารณาอนุญาตการลาของข้าราชการ

ที่ 1593/2554

ลว 25 พฤศจิกายน 2554

เรื่อง การมอบหมายอำนาจตามระเบียบว่าด้วยการลา ของข้าราชการ พ.ศ.2535 ข้อ 15

ที่ 586/2552

ลว 9 เมษายน 2552

เรื่อง มอบหมายการสั่งการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปช่วยราชการ

ที่ 102/2552

ลว 20 มกราคม 2552

เรื่อง มอบอำนาจการแต่งตั้งคณะกรรมการ กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก

ที่ 91/2552

ลว 16 มกราคม 2552

เรื่อง มอบอำนาจการอนุญาตให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ไปสมัครสอบคัดเลือก

ที่ 1625/2551

ลว 22 ธันวาคม 2551

เรื่อง มอบอำนาจการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ

ที่ 1207/2551

ลว 28 สิงหาคม 2551

เรื่อง มอบอำนาจการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับ ของทางราชการ พ.ศ. 2544

ที่ 1206/2551

ลว 28 สิงหาคม 2551

เรื่อง มอบอำนาจการผ่อนชำระหนี้ กรณี ผู้รับบำนาญรับเงิน ช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) เกินสิทธิ

ที่ 353/2551

ลว 31 มีนาคม 2551

เรื่อง มอบอำนาจการสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน

ที่ 307/2551

ลว 20 มีนาคม 2551

เรื่อง มอบอำนาจการพิจารณาอนุมัติการผ่อนชำระหนี้กรณี ผิดสัญญารับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ภายในประเทศหรือต่างประเทศ

ที่ 119/2551

ลว 6 กุมภาพันธ์ 2551

เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งและ การบังคับทางปกครอง

ที่ 1482/2550

ลว 26 มีนาคม 2550

เรื่อง การมอบอำนาจอนุมัติให้ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ

ที่ 404/2550

ลว 24 เมษายน 2550

เรื่อง การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างประจำ

ที่ 361/2550

ลว 12 เมษายน 2550

เรื่อง การมอบอำนาจการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ ในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ

ที่ 109/2550

ลว 2 กุมภาพันธ์ 2550

เรื่อง การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างประจำ

ที่ 38/2550

ลว 11 มกราคม 2550

เรื่อง มอบอำนาจการลงนามรายงานรับส่งทรัพย์สินราชการ

ที่ 1216/2549

ลว 11 มกราคม 2550

เรื่อง มอบอำนาจการอนุมัติการเดินทางไปราชการ

ที่ 1209/2549

ลว 20 พฤศจิกายน 2549

เรื่อง การมอบอำนาจการกำหนดวันเปิดและปิดภาคเรียน แตกต่างไปจากที่ระเบียบกำหนด
13 downloads

ที่ 746/2549

ลว 3 กรกฎาคม 2549

เรื่อง การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ