สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางร่วมกับโรงเรียนแม่ทะวิทยา จัดกิจกรรม “ สัมผัสเสน่ห์งานศิลป์ ลงรักปิดทอง ร่วมสืบสานภูมิปัญญา ”