สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางร่วมกับโรงเรียนแม่ทะวิทยา จัดกิจกรรม “เทคนิคและการสร้างสรรค์งานปูนปั้นแบบล้านนา”