สพม.ลำปาง ลำพูน เข้าร่วมอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดลำปาง