สพม.ลำปาง ลำพูน อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามืออาชีพสู่สมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา PA ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ว 10/2564)