สพม.ลำปาง ลำพูน ประชุมเชิงปฏิบัติการ การยื่นขอบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิล็กทรอนิกส์ของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2566