สพม.ลำปาง ลำพูน ประชุมปฏิบัติการเพื่อชี้แจงและเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566