สพม.ลำปาง ลำพูน ประชุมคณะกรรมการประสานงาน ติดตาม เก็บข้อมูลตัวชี้วัดของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA Online)