สพม.ลำปาง ลำพูน ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม.ลปลพ